Ja, ik sluit me aan bij deze zaak als burger en/of jurist

Naam:(Vereist)
Adres:(Vereist)

Hierbij machtig ik de stichting Clintel om mij te vertegenwoordigen in de zaak Shell – Milieudefensie die aanhangig is bij Gerechtshof Den Haag.

Naam en Adres(Vereist)
Gegevens verwerking(Vereist)
Onderschrijven(Vereist)

Privacy

Dit formulier bevat gevoelige persoonsgegevens die beheerst worden door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De betrokkene geeft geen uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking of openbaring van deze persoonsgegevens. Een ieder is gehouden deze gegevens vertrouwelijk en integer te behandelen en slechts te verwerken indien noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende taken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Verklaring over burgerrechten, democratische rechtsstaat en klimaatbeleid – de zaak Shell – Milieudefensie aanhangig bij Gerechtshof Den Haag 

Respect voor de burgerrechten en voor de democratische rechtsstaat zijn de fundamenten van de moderne samenleving en basisvoorwaarden voor het maken van beleid door de overheid en ondernemingen.   Op het gebied van klimaatverandering en het daarmee samenhangende beleid worden de burgerrechten en de beginselen van de democratische rechtsstaat echter bedreigd, doordat het gewenste klimaatbeleid via de rechterlijke macht aan private ondernemingen wordt opgelegd zonder acht te slaan op de rechten en belangen van burgers, die de gevolgen van dat beleid ondervinden, en met veronachtzaming van de beginselen van democratie en de rechtsstaat.   

Rechterlijk klimaatbeleid  

In Milieudefensie et al. tegen Shell wordt het klimaatbeleid van ondernemingen nu door de rechter gemaakt zonder dat er aandacht is voor de belangen en rechten van burgers en voor de beginselen van democratie en de rechtsstaat. Dit heeft geresulteerd in een vonnis van de  rechtbank Den Haag van 26-05-2021[1] dat die rechten en belangen onvoldoende respecteert, met alle gevolgen vandien, bijvoorbeeld op het vlak van energieprijzen, leveringszekerheid en respect voor eigendomsrechten. Ook heeft dit vonnis geresulteerd in een uitholling van het ideaal van de democratische rechtsstaat met directe negatieve gevolgen voor de mensenrechten.  

De uitspraak van de rechtbank Den Haag van 26-05-2021 baart mij zorgen. De belangen en rechten van burgers zijn door de rechtbank niet of onvoldoende in de oordeelsvorming betrokken, waardoor de negatieve gevolgen van de uitspraak door de rechter niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht. Daardoor heeft de rechter geen goede belangenafweging kunnen maken. De beginselen en eisen van de democratische rechtstaat zijn door de rechtbank verkeerd begrepen – de machtenscheiding en de grenzen van de rechterlijke bevoegdheid zijn door het vonnis niet gerespecteerd. Ik heb er fundamentele bezwaren tegen dat de rechter algemeen klimaatbeleid aan een private onderneming voorschrijft zonder daarbij uitdrukkelijk de belangen en rechten van burgers en de eisen van de democratische rechtstaat te betrekken.   

Verklaring en machtiging   Ik heb begrepen dat Clintel toelating zal vragen om deel te nemen (middels tussenkomst, voeging en/of verzet) aan het hoger beroep in de zaak Shell - Milieudefensie die aanhangig is bij het Gerechtshof Den Haag.  In dat verband geef ik de volgende verklaringen en machtigingen af:

 1. Ik ben bekend met de standpunten van Clintel aangaande klimaatbeleid, de burgerrechten en de democratische rechtsstaat en steun Clintel in haar inspanningen om de burgerrechten en beginselen van de democratische rechtsstaat bij het Gerechtshof onder de aandacht te brengen en de naleving te eisen van alle recht dat betrekking heeft op respect voor de burgerrechten in de democratische rechtsstaat.
 
 1. Ik bevestig uitdrukkelijk dat:
  1. mijn belangen gelijksoortig zijn aan (i) de belangen van Clintel en (ii) de belangen van alle andere personen waarvoor Clintel in rechte opkomt;
  2. Clintel mijn belangen ingevolge haar statuten en tevens feitelijk behartigt;
  3. Clintel mijn belangen feitelijk behartigt en ook heeft behartigd;
  4. de vordering die Clintel zal instellen strekt ter bescherming van mijn belangen;
  5. Clintel voldoende representatief is om mij en mijn belangen in rechte te vertegenwoordigen;
  6. Clintel mijn belangen voldoende waarborgt, gelet op alle factoren;
  7. Clintel voldoende ervaring en deskundigheid heeft om mijn belangen in rechte te vertegenwoordigen;
  8. Clintel over voldoende middelen beschikt om de kosten van haar rechtsvordering te dragen;
  9. de zeggenschap over deze vordering bij Clintel ligt;
  10. de in deze zaak te beantwoorden feitelijke en rechtsvragen gemeenschappelijk zijn aan alle personen die Clintel vertegenwoordigt, alsmede Clintel zelf;
  11. om die reden de collectieve vordering van Clintel efficienter en effectiever is dan het instellen van een individuele vordering;
  12. de groep personen wier belangen door Clintel worden vertegenwoordigd voldoende en nauw omschreven is;
  13. ik onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand doe van mijn recht de griffie te laten weten dat ik mij van de behartiging van mijn belangen in de collectieve vordering van Clintel wil bevrijden;
  14. Clintel mijn exclusieve belangenbehartiger is; en
  15. door Clintel passende en doeltreffende mechanismen zijn ingericht voor mijn deelname aan en vertegenwoordiging bij de besluitvorming.
 
 1. Ik begrijp (i) dat Clintel met haar deelname aan de bedoelde rechtszaak uitsluitend het ideele doel nastreeft dat in de statuten van Clintel is omschreven en (ii) dat ik geen enkele plicht heb om bij te dragen aan de kosten van de rechtszaak of anderszins voor daaraan verbonden kosten kan worden aangesproken.
 
 1. Ik bevestig dat Clintel mij en mijn standpunten voldoende vertegenwoordigt om te voldoen aan alle eisen van representativiteit.
 
 1. Ik verklaar hierbij dat Milieudefensie en de andere milieuorganisaties mij en mijn standpunten niet vertegenwoordigen en mij ook nooit vertegenwoordigd hebben, inbegrepen ten tijde van de procedure in eerste aanleg die Milieudefensie et al. tegen Shell heeft gevoerd en ten tijde van het hangende hoger beroep in Shell – Milieudefensie et al.
 
 1. Ik maak hierbij bezwaar tegen de vorderingen die Milieudefensie et al. tegen Shell heeft ingesteld en acht de gedragingen van Shell ter zake van CO2-emissies (en het daarmee samenhangende beleid) die Milieudefensie et al. aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, niet onrechtmatig, noch anderszins onzorgvuldig of problematisch.
 
 1. Ik verzet mij tegen de werking van de rechterlijke uitspraak in Milieudefensie – Shell tegenover mij en machtig Clintel om al het nodige te doen om te voorkomen dat die uitspraak in het algemeen of ten aanzien van mij gevolgen zal hebben.
 
 1. Ik verklaar dat (i) mijn rechten en belangen door het vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak Milieudefensie – Shell van benadeeld worden en (ii) ik in het rechtsgeding voor die rechtbank niet vertegenwoordigd was, noch wens te worden, door Milieudefensie of enige andere organisatie.
 
 1. Ik machtig Clintel om alle rechtsmiddelen aan te wenden, daaronder begrepen het verzoeken van (i) vernietiging, (ii) verbetering of aanpassing, (iii) schorsing, en/of (iv) buitenwerkingstelling, van het onder 8 bedoelde vonnis om te voorkomen dat dit vonnis in stand zal bljven, ten uitvoer zal worden gelegd, of jegens mij enig gevolg zal hebben.
 
 1. Ik machtig Clintel om alles te doen, in en buiten rechte, dat bijdraagt aan het nastreven van het doel om het onder 8 bedoelde vonnis te vernietigen, te schorsen, te verbeteren, aan te passen, en/of geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen.
[1] Beschikbaar op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339

 

Naar waarheid door mij opgemaakt, gelezen en goedgekeurd, op:

Datum (van vandaag)(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.